top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Nina ningukukhanya kwezwe

Mathewu 5:14

Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani, ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. (2 Korinte1:3-4)

Sad Man.jpg

Click an image to send or download a Life-Changing Message

Download our Free eBook and Go For Jesus

bottom of page