top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Các ngươi là sự sáng của thế gian

Ma-thi-ơ 5:14

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi. (II Cô-rinh-tô 1:3-4)

Sad Man.jpg

Bấm vào một hình ảnh để tải về hoặc để gửi một tin nhắn 

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page