top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात

मत्तय 5:14

आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव आणि पिता, करुणायुक्त देवपिता. तो सांत्वन करणारा देव आहे. तो आमच्या सर्व कठीण काळात आमचे सांत्वन करतो; यासाठी की, आम्ही इतर लोकांचे त्यांच्या अडचणीत सांत्वन करु शकू. देव जे सांत्वन आम्हाला देतो त्याच सांत्वनाने आम्ही इतरांचे सांत्वन करु शकतो. (2 करिंथकरांस 1:3-4)

Sad Man.jpg

डाउनलोड करण्यासाठी किंवा संदेश पाठविण्यासाठी प्रतिमेवर क्लिक करा

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page