top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Kayo ang ilaw ng sanlibutan

Mateo 5:14

Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. (2 Mga Taga-Corinto 1:3-4)

Sad Man.jpg

I-click sa isang imahe upang i-download o magpadala ng isang mensahe 

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page