top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Դուք Էք Աշխարհի Լոյսը

Մատթեոս 5:14

Հեզահոգի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Աստուածը, կը մխիթարէ մեզ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք կարենանք մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապանքի մէջ են, այն մխիթարութեամբ՝ որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. (2 Կորնթացիներ 1:3-4)

Sad Man.jpg

Սեղմեք պատկերի վրա, ներբեռնելու կամ ուղարկելու հաղորդագրություն

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page